Algemene Voorwaarden

Last modified: november 13, 2023


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de rechtspersoon of de persoon die deze rechtspersoon vertegenwoordigt en waarmee Get Big Marketing & Webdesign een overeenkomst heeft gesloten, of aan wie Get Big Marketing & Webdesign een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Get Big: Get Big Marketing & Webdesign, kantoorhoudende te (2722 NV) Zoetermeer aan de Plesmanstraat 4 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76003973.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Get Big en Opdrachtgever, waarvan deze Voorwaarden integraal deel van uit maken.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Diensten: diensten die Get Big kan leveren zoals ontwikkelen van een website, het onderhoud & hosting hiervan, online marketing en rapportages & advies.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Get Big zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2.      De door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Get Big zijn aanvaard.

2.3.      Wijzigingen op deze Voorwaarden zijn alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.      Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever waar bij de uitvoering daarvan Get Big derden worden ingeschakeld.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1.      Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2.      Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Get Big het recht de prijzen hierop aan te passen.

3.3.      Offertes van Get Big zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot vier (4) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4.      Get Big kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5.      De Overeenkomst tussen Get Big en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende offerte door Get Big retour is ontvangen of vanaf het moment dat Get Big met instemming van Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

3.6.       Ingeval deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.  

Artikel 4: Prijzen en verhoging

4.1.      De door Get Big vermelde prijzen zijn exclusief btw.

4.2.       Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, dan zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Get Big, geldend in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

4.3.     Get Big is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de geldende prijzen en tarieven te verhogen. Get Big zal het voornemen tot verhoging van de prijzen en/of het tarief kenbaar maken. Get Big zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs of het tarief wordt verhoogd binnen drie (3) maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1.     Opdrachtgever dient de door Get Big verstuurde factuur binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2.     Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is, in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd, of als de wettelijke (handelsrente)rente hoger is, dit hogere percentage.

5.3.     Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 6: Duur overeenkomst en beëindiging

6.1.     Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één (1) jaar geldt.

6.2.     De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Get Big de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Get Big zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6.3.     Aan iedere partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 6.4.     Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen van Get Big, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Get Big ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.

6.5.     Bedragen die Get Big vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.6.     Opdrachtgever kan een overeenkomst opzeggen, voordat Get Big begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd. Indien Opdrachtgever een opdracht opzegt, terwijl Get Big al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.

6.7.     Indien Opdrachtgever de opdracht opzegt, is hij voorts verplicht Get Big te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de opzegging van de opdracht.

6.8.      Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van herstructurering of samenvoeging van ondernemingen. Get Big is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Get Big, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Get Big vereist is.

Artikel 7: Wijzigingen van de Overeenkomst

7.1.     Tussentijdse wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming schriftelijk overeengekomen worden.

7.2.     Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Get Big zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

7.3.     Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 8: Verplichtingen Opdrachtgever

8.1.      Opdrachtgever zal Get Big steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens en inlichtingen niet tijdig aan Get Big verschaft, heeft Get Big het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Get Big het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

8.2.      Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Get Big aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

8.3.     Opdrachtgever stelt Get Big steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

8.4.   Opdrachtgever vrijwaart Get Big van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 9 Levertijden

9.1.      Get Big spant zich er redelijkerwijs voor in om de overeengekomen leveringstermijnen en/of opleverdata zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Get Big genoemde of overeengekomen tussentijdse data gelden steeds als streefdata, binden Get Big niet en hebben steeds een indicatief karakter.

9.2.      Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Uitvoering van Overeenkomsten

10.1.      Get Big zal zich naar beste kunnen inspannen om de verstrekte opdracht met zorg uit te voeren en voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.
10.2.      Get Big zal de te leveren diensten conform de schriftelijk vastgestelde specificaties afleveren.

10.3.     Getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken of diensten kunnen hiervan afwijken tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.

10.4.      Get Big heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

Artikel 11 : Beschikbaarheid van de diensten

11.1.     Get Big zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Get Big zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

11.2.     Get Big kan niet garanderen dat alle diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Get Big dan ook enige aanspraak als de dienst korte en/of lange tijd niet beschikbaar is, behoudens opzet of grove nalatigheid.

11.3.     Get Big is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten van Get Big. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid bij onzorgvuldige behandeling, waarvoor Get Big een verzekering heeft afgesloten.

11.4.     Eventueel onderhoud aan de server kan down‐time veroorzaken. Get Big kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud.

Artikel 12: Aanvraag domeinnamen

12.1.     Get Big zal bij het registreren van een domeinnaam de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan Get Big hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

12.2.     Indien een aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Get Big de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij Get Big, kan Get Big op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registreren van een domeinnaam.

12.3.     Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever of op naam van Get Big.

Artikel 13: Hosting Diensten & Connectiviteit

13.1.     in het geval Opdrachtgever opdracht geeft zijn website onder te brengen (hosting) op een server van Get Big of een door hem ingeschakelde derde, dan gelden de volgende bepalingen.

13.2.     Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

13.3.     Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Get Big gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van hem gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

13.4.     Get Big komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

13.5.     Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Get Big het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Get Big kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

13.6.     Get Big is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door zijn optreden. Opdrachtgever vrijwaart Get Big voor alle schade als gevolg van bovenstaande.

13.7.     Get Big kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de hostingdienst. Bij overschrijding van dit maximum is Get Big bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

13.8.     Ingeval van extreem veel dataverkeer is Get Big gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Get Big en/of door Get Big ingeschakelde servers van derden.

13.9.     Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.10.     Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

13.11.     Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

13.12.     Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard emailaccounts.

13.13.     Get Big kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Get Big bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 14: Notice en takedown

14.1.     Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Get Big of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Get Big gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Get Big zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van Get Big. In geen geval is Get Big aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 15: Ontwikkelen Website

15.1.     Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan webshops, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

15.2.     Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

15.3.     Get Big is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd. 

15.4.     Door Get Big ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van zeven (7) dagen na publicatie gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

15.5.     De door Get Big ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever expliciet akkoord heeft gegeven voor de website  binnen een maximale termijn van zeven (7) dagen na oplevering. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Get Big. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Get Big, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Get Big zijn toe te rekenen. De herstelperiode van Get Big betreft een redelijke termijn, althans in elk geval zeven (7) dagen nadat de gebreken zijn gemeld of door hem zijn bevestigd.

15.6.     Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de overeenkomst. 

15.7.     Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen in een dergelijke situatie gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Get Big gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Get Big kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

15.8.     Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.

15.9.     Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Get Big, of elementen van de website  wil (laten) maken, dient Get Big hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de IE-rechten of auteursrechten van Get Big. 
15.10.     Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 

Artikel 16: Gebruik en onderhoud website

16.1.     Get Big kan indien daartoe opdracht is gegeven onderhoud verrichten aan de website van Opdrachtgever. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Get Big onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van zijn diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud.

16.2.     Het onderhoud bevat in beginsel de volgende onderdelen (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Get Big gerechtigd om de website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Get Big zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

16.3.     Het onderhouden van de software van de website wordt uitgevoerd door Get Big. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken.

16.4.     Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk, althans per e-mail te melden aan Get Big, waarna Get Big overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures, de fouten of storingen naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen zal aanbrengen. Indien wenselijk is Get Big gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

16.5.     Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Get Big, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

16.6.     Ten behoeve van het onderhoud is Get Big bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

16.7.     Get Big is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Get Big aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Get Big niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

16.8.     Get Big is bij onderhoud tevens afhankelijk van (toe)leverancier(s) en derden. Get Big is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Get Big dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

16.9.   Get Big zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Get Big een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Get Big dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Get Big deze doorvoeren, op eigen risico en voor rekening van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Get Big.

16.10.   Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Get Big heeft gemeld en Get Big deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Get Big kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

16.11.   Indien Get Big en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat Get Big ook inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen aan de website uitvoert, zal Get Big zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Get Big kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

16.12.   Reeds geïnstalleerde betaalde plugins en/of themes worden apart van de afgenomen dienst gefactureerd,

16.13.   Nimmer is Get Big gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. Indien sprake is van wijzigingen, kan Get Big de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de website.

16.14.   Zowel Opdrachtgever als Get Big kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Get Big de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

16.15.   Indien Get Big op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Get Big conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaren administratieverplichtingen. De back-ups worden bewaard op servers van Get Big, dan wel op servers van derden. Indien wenselijk kunnen back-ups verricht worden op een andere omgeving tegen betaling van een meerprijs.

16.16.   Het terugplaatsen van back-ups biedt geen garantie voor een correcte of gewenste weergave van de website.

16.17.   Get Big kan indien daartoe opdracht is gegeven of indien dit onderdeel is van het gekozen onderhoudspakket, beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Desbetreffende werkzaamheden kunnen preventief of repressief zijn. Indien, ondanks de preventieve werkzaamheden van Get Big, problemen (zoals een hack) plaatsvinden op de website van Opdrachtgever, zal Get Big repressief handelen.

16.18.   Tevens voert Get Big, indien daartoe opdracht is gegeven of indien dit onderdeel is van het gekozen onderhoudspakket, optimalisatie werkzaamheden uit. De snelheid en gezondheid van de website wordt gemeten middels een door Get Big te kiezen tool welke een overzicht aan potentiële verbeteringen biedt. Get Big zal deze verbeteringen naar beste vermogen doorvoeren. De snelheid van de website hangt af van de gebruikte plugins of themes in de WordPress website. Get Big garandeert om die reden nimmer dat een website daadwerkelijk sneller en/of beter wordt na de optimalisatie werkzaamheden.

Artikel 17: Ontwikkelen van Design Huisstijl en logo

17.1.     Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design voor een huisstijl en/of logo schriftelijk aan te leveren, waarna het het design wordt ontwikkeld. Get Big kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien hij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

17.2.     Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hierna volgende werkwijze in 5 fases: 

- Fase I: offerte. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design of logo. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Get Big stelt vervolgens een offerte op welke Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. Enkel en alleen nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan er worden overgegaan tot de ontwikkeling van het concept.

- Fase II: conceptontwikkeling en visualisatie. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als huisstijl van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tot 4 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uitwerken van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.

- Fase III: feedback. Een dergelijke huisstijl wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op zoveel aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Get Big bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van zeven (7) dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.

- Fase IV: oplevering. Na de laatste aanpassingsronde is het ontwikkelde design definitief. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.

- Fase V: afronding. Na afronding van de offerte kan er teruggeblikt worden op het project door middel van een klantenbeoordeling.

17.3.     Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de huisstijl en/of het logo. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Get Big en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

17.4.     Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Get Big wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 18: Online Marketing, SEO & SEA

18.1.     Indien Get Big van Opdrachtgever een opdracht krijgt tot Search Engine Optimalisation (SEO)en/of Search Engine Advertsing (SEA), worden de te verrichten diensten in het kader van deze opdracht duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

18.2.     Indien Get Big ten behoeve van Opdrachtgever een SEO en/of SEA opzet, wordt het budget door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.

18.3.     Get Big kan zelf teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Get Big hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO en SEA diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van de opdracht door Get Big, is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Get Big gehanteerde aanpak en de door Get Big opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Get Big te maken.

18.4.     De uitvoering van de opdracht is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Get Big uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

18.5.     Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de SEA advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

18.6.     Get Big garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van online marketing diensten zoals SEO en SEA . Get Big past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Get Big hierover toezeggingen doen doch zal Get Big zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.

Artikel 19: Rapportage & Adviezen

19.1.     Get Big kan, indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de adviezen opvolgt.

19.2.     Opdrachtgever is op eerste verzoek van Get Big verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Get Big wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Get Big gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

19.3.     De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Get Big kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 20: Ondersteuning Software

20.1.     Get Big ondersteunt uitsluitend de door hem geleverde softwareversies. Upgrades en installaties buiten Get Big om worden niet ondersteund tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud

21.1. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Get Big. Get Big kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Get Big verschuldigde bedragen heeft voldaan.

21.2.     In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Get Big niet nakomt, is Get Big zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Get Big op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 22: Intellectueel Eigendom en Rechten

22.1.     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Get Big of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

22.2.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

22.3.     Het is Get Big toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Get Big door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

22.4.     Indien Get Big bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Get Big, dan wel de derde partij.

22.5.     Opdrachtgever vrijwaart Get Big voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan hem door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

22.6.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Get Big daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

22.7.     Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Get Big te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de naam van Get Big van het werk te verwijderen.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

23.1.     Get Big kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door vermissing en/of beschadiging van enige data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Get Big kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten door een down-time van diensten.

23.2.     Get Big is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google. Get Big kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

23.3     Get Big is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.

23.4     Get Big is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Get Big werkzaam zijn.

23.5.     Get Big kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door het installeren van software door de Opdrachtgever zelf of derden.

23.6.     Get Big kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet, minder of anders functioneren van de geleverde dienst als gevolg van externe factoren zoals wijzigingen in internet browsers, mobiele devices, content management software zoals bijvoorbeeld WordPress, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn en andere platformen.

23.7.     Aansprakelijkheid van Get Big voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Get Big is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Get Big die zonder uitdrukkelijke toestemming van Get Big heeft plaatsgevonden.

23.8   Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Get Big en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

23.9.   Get Big kan nadrukkelijk niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Get Big is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

23.10.   Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Get Big nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde.

23.11.   Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Get Big aansprakelijk.

23.12.   Get Big is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Get Big in de nakoming van enige op hem rustende wezenlijke verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.       de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Get Big aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

b.       redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c.       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

23.13.   De aansprakelijkheid van Get Big voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgevers is uitgesloten.

23.14.   De Opdrachtgever vrijwaart Get Big ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

23.15.   Indien de aansprakelijkheid van Get Big voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Get Big wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Get Big niet tot uitkering van enige vergoeding over gaat, is de aansprakelijkheid van Get Big beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar zal de totale vergoeding van directe schade gelijkgesteld worden op het totaal van de vergoedingen bedongen voor een jaar, met een maximum van € 10.000,tenzij de schade onmiskenbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Get Big.

23.16   Schade waarvoor Get Big op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Get Big, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 24: Overmacht

24.1.     Get Big is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

24.2. Onder overmacht aan de zijde van Get Big wordt in elk geval verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Get Big, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Get Big zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Get Big buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

24.3.  Indien de periode van overmacht langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 25: Privacy, gegevensverwerking en Beveiliging

25.1.     Opdrachtgever geeft Get Big toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Verstrekte persoonsgegevens zullen steeds met zorg worden beheerd en beveiligd.

25.2.     Opdrachtgever kan inzage verzoeken in de gegevens die over hem bij Get Big zijn opgeslagen.

25.3.     Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de diensten van Get Big. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen deze regeling, kan hij dat schriftelijk kenbaar maken aan Get Big.

25.4.     Indien Get Big op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

25.5.     Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever Get Big desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

25.6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Get Big verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige recht van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Get Big tegen elke (rechts)vordering van een derde welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

25.7.     Opdrachtgever vrijwaart Get Big voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Get Big toerekenbaar zijn.

Artikel 26: Geheimhouding

26.1.     Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

26.2.     Get Big behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

26.3.     Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 27: Exclusiviteit en anti-ronselbeding

27.1.     Opdrachtgever verleent aan Get Big voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

27.2.     Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Get Big die betrokken is of is geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij Get Big voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Get Big betaalt.

27.3.     Voor iedere inbreuk op de in dit artikel opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 25.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Get Big om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 28: Wijziging Algemene Voorwaarden

28.1.     Get Big heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

28.2.     Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.

Artikel 29: Klachten

29.1.     Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de factuur dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Get Big. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Get Big in staat is adequaat te reageren.

29.2.     Indien een klacht naar oordeel van Get Big gegrond is, heeft Get Big de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaalde vergoeding.

Artikel 30: Slotbepalingen

30.1.     Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

30.2.     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.Skip naar content
Toegankelijkheid