Algemene Voorwaarden

Last modified: oktober 28, 2022Artikel 1: Inleiding

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  • Opdrachtgever: de rechtspersoon of de persoon die deze rechtspersoon vertegenwoordigt waarmee Get Big Marketing & Webdesign een overeenkomst heeft gesloten, of aan wie Get Big Marketing & Webdesign een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  • Get Big Marketing & Webdesign: Get Big Marketing & Webdesign, kantoorhoudende en gevestigd te (2713HX) Zoetermeer aan de Boerhaavelaan 40 B10 027 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76003973.

  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Get Big Marketing & Webdesign en Opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel van uit maken.

1.2.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en feitelijke rechtsbetrekkingen van Get Big Marketing & Webdesign waarop Get Big Marketing & Webdesign deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert, zullen de algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op alle toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Get Big Marketing & Webdesign.

1.3.      De door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Get Big Marketing & Webdesign zijn aanvaard. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

1.4.      Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

1.5.      Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

1.6.      In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Get Big Marketing & Webdesign zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2.      Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Get Big Marketing & Webdesign alleen bindend indien en voor zover deze door Get Big Marketing & Webdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.      De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

2.4.      Mocht Get Big Marketing & Webdesign derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 3: Verplichtingen Get Big

3.1.      Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Get Big Marketing & Webdesign dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

4.1.      Opdrachtgever is verplicht om bij de gebruikmaking van de diensten van Get Big Marketing & Webdesign alle daarop van toepassing zijnde wetten en regelgevingen te respecteren.

4.2.      Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Get Big Marketing & Webdesign.

4.3.      Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Get Big Marketing & Webdesign aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

4.4.     Door Get Big Marketing & Webdesign ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

4.5.      Opdrachtgever zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Get Big Marketing & Webdesign opgestelde regels, instructies en beperkingen. De Opdrachtgever zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden of de openbare orden schenden. In het bijzonder zal de Opdrachtgever: geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij/zij niet gerechtigd is (waaronder de systemen van Get Big Marketing & Webdesign), zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van valse sleutels en/of beveiligingsgaten en zal zich onthouden van het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e‐mail met dezelfde inhoud.

4.6.      Opdrachtgever is ten allen tijden verplicht de geleverde dienst op een manier te gebruiken die de werking van de server van Get Big Marketing & Webdesign en de levering van de diensten aan anderen niet belemmert.

4.7.      Indien Get Big Marketing & Webdesign op de gehuurde ruimte van Opdrachtgever data aantreft die in strijd is met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet, behoudt Get Big Marketing & Webdesign zich het recht uitdrukkelijk voor om deze data zonder enig overleg te verwijderen en eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.

 4.8.      Get Big Marketing & Webdesign behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever direct de toegang tot de diensten van Get Big Marketing & Webdesign te ontzeggen indien blijkt of lijkt dat Opdrachtgever zich niet houdt aan de inhoud van deze algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde wetten en regelgeving.

 4.9.      Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gehuurde en/of gekochte ruimte of de inhoud van de gehuurde en/of gekochte domein(en) en de diensten en de activiteiten die Opdrachtgever middels de dienst van Get Big Marketing & Webdesign ontplooit.

 4.10.     Get Big Marketing & Webdesign zal wegens weigering van de toegang tot de dienst of verwijdering van data op grond van dit artikel of enig ander artikel in deze algemene voorwaarden nimmer tot enige vorm van (schade)vergoeding verplicht zijn.

4.11.     Opdrachtgever stelt Get Big Marketing & Webdesign steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.12.     Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.13.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of wederverhuren, tenzij anders overeengekomen.

4.14.     Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Offertes

5.1.      Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2.      Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Get Big Marketing & Webdesign het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3.      Offertes van Get Big Marketing & Webdesign zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 4 (vier) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

5.4.      Get Big Marketing & Webdesign kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.

Artikel 6: Prijzen

6.1.      De door Get Big Marketing & Webdesign vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

6.2.      Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Get Big Marketing & Webdesign zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3.      Op abonnementen kan jaarlijks door Get Big Marketing & Webdesign prijsindexatie toegepast worden van maximaal +5%.

6.4.      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven (€75,- per uur) van Get Big Marketing & Webdesign, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 7: Overeenkomst

7.1.      De overeenkomst tussen Get Big Marketing & Webdesign en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever verzonden instemming met de offerte van Get Big Marketing & Webdesign door Get Big Marketing & Webdesign is ontvangen en geaccepteerd of vanaf het moment dat Get Big Marketing & Webdesign met instemming van Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

7.2.      Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Get Big Marketing & Webdesign pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Wijzigingen kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden. Opdrachtgever aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.

Artikel 8: Levertijden

8.1.      De levertijd dient per opdracht schriftelijk te worden vastgelegd tussen Opdrachtgever en Get Big Marketing & Webdesign.

8.2.      Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Uitvoering van Overeenkomsten

9.1.      Get Big Marketing & Webdesign zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

9.2.      Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige gegevens zoals (foto’s, teksten en eventuele andere stukken)geheel of slechts gedeeltelijk niet tijdig aan Get Big Marketing & Webdesign zijn vertrekt, dan is Get Big Marketing & Webdesign genoodzaakt om een bedrag van €75, – excl btw per uur aan de opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever samen met Get Big Marketing & Webdesign waren overeengekomen( zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien Get Big Marketing & Webdesign de uitvoering van de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid van de opdrachtgever.

9.3.      De aanleiding waarom Get Big Marketing & Webdesign de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat Get Big Marketing & Webdesign per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.

9.4.      Get Big Marketing & Webdesign zal de te leveren diensten conform de schriftelijk vastgestelde specificaties afleveren.

9.5.      Leveringstermijnen die door Get Big Marketing & Webdesign verstrekt zijn, zijn enkel bedoeld als inlichting en niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 9.6.     Getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken of diensten kunnen hiervan afwijken tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.

9.7.      Opdrachtgever zal Get Big Marketing & Webdesign steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens en inlichtingen niet tijdig aan Get Big Marketing & Webdesign verschaft, heeft Get Big Marketing & Webdesign het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Get Big Marketing & Webdesign het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

9.8.      Get Big Marketing & Webdesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

9.9.      Get Big Marketing & Webdesign zal de Overeenkomst naar beste kennis en wetenschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De verplichting die ingevolgde de overeenkomst op Get Big Marketing & Webdesign rust laat zich uitsluitend definiëren als een inspanningsverplichting. Met betrekking tot advisering kan er nimmer sprake zijn van enige garantie.

Artikel 10: Looptijd overeenkomst en beëindiging

10.1.     Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd met automatische verlenging tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en tenzij partijen anders overeenkomen. Overeenkomsten hebben een minimum looptijd van drie (3) maanden. Indien partijen geen looptijd overeenkomen is de looptijd van de overeenkomst automatisch twaalf (12) maanden.

10.2.     Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor een aansluitende, zelfde periode, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste twee (2) maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk opzegt.

10.3.     Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft dat Get Big Marketing & Webdesign het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van dat Get Big Marketing & Webdesign op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

10.4.     Opdrachtgever kan een overeenkomst opzeggen, voordat Get Big Marketing & Webdesign begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd. Indien Opdrachtgever een opdracht met toestemming van Get Big Marketing & Webdesign opzegt, terwijl Get Big Marketing & Webdesign al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.

10.5.     Indien Opdrachtgever de opdracht opzegt, is hij voorts verplicht Get Big Marketing & Webdesign te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de opzegging van de opdracht.

10.6.     Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zodra faillissement, surseance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Get Big Marketing & Webdesign zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

10.7.     Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, zijn partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

10.8.     Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Get Big Marketing & Webdesign ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, of indien hem omstandigheden bekend worden waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer van Get Big Marketing & Webdesign verlangd kan worden, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dit ter keus van Get Big Marketing & Webdesign. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

10.9.     In het geval van opschorting zal Get Big Marketing & Webdesign gefaseerd handelen en rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever. Diensten zullen gefaseerd worden uitgeschakeld of beperkt om Opdrachtgever tot betaling te bewegen. Get Big Marketing & Webdesign zal iedere uitschakeling of beperking schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever mededelen.

Artikel 11: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

11.1.     Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Get Big Marketing & Webdesign geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

11.2.     Ondanks het bovenstaande in artikel 11.1, heeft Get Big Marketing & Webdesign het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

11.3.     Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Get Big Marketing & Webdesign zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

11.4.     Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 12 : Beschikbaarheid van de diensten

12.1.     Get Big Marketing & Webdesign zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Get Big Marketing & Webdesign zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

12.2.     Get Big Marketing & Webdesign kan niet garanderen dat alle diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign dan ook enige aanspraak als de dienst korte en/of lange tijd niet beschikbaar is, behoudens opzet of grove nalatigheid.

12.3.     Get Big Marketing & Webdesign is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten van Get Big Marketing & Webdesign. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid bij onzorgvuldige behandeling, waarvoor Get Big Marketing & Webdesign een bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering heeft afgesloten.

12.4.     Eventueel onderhoud aan de server kan down‐time veroorzaken, de Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Get Big Marketing & Webdesign kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud.

12.5.     Get Big Marketing & Webdesign is gerechtig haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de server van Get Big Marketing & Webdesign.

Artikel 13: Aanvraag domeinnamen en andere diensten

13.1.     Get Big Marketing & Webdesign zal bij het registreren van een domeinnaam de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan Get Big Marketing & Webdesign hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

13.2.     Indien een aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Get Big Marketing & Webdesign de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij Get Big Marketing & Webdesign, kan Get Big Marketing & Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registreren van een domeinnaam.

13.3.     Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 14: Hosting Diensten

14.1.     Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Get Big Marketing & Webdesign het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Get Big Marketing & Webdesign beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.

14.2.     Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

14.3.     Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Get Big Marketing & Webdesign gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

14.4.     Get Big Marketing & Webdesign komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

14.5.     Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/ zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Get Big Marketing & Webdesign het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Get Big Marketing & Webdesign kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

14.6.     Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Get Big Marketing & Webdesign is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

14.7.     Get Big Marketing & Webdesign kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Get Big Marketing & Webdesign bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

14.8.     Ingeval van extreem veel dataverkeer is Get Big Marketing & Webdesign gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Get Big Marketing & Webdesign.

14.9.     Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15: Connectiviteit

15.1.     Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

15.2.     Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

15.3.     Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard emailaccounts.

15.4.     Get Big Marketing & Webdesign kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Get Big Marketing & Webdesign bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 16: Notice en takedown

16.1.     Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Get Big Marketing & Webdesign of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Get Big Marketing & Webdesign gerechtigd om dat deel van Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Get Big Marketing & Webdesign zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van Get Big Marketing & Webdesign. In geen geval is Get Big Marketing & Webdesign aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 17: Ontwikkelen Website

17.1.     Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan webshops, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

17.2.     Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website  schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

17.3.     Get Big Marketing & Webdesign is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 

17.4.     Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website  vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 

17.5.     De door Get Big Marketing & Webdesign ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website  binnen een maximale termijn van 7 dagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Get Big Marketing & Webdesign. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Get Big Marketing & Webdesign, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Get Big Marketing & Webdesign zijn toe te rekenen. De herstelperiode van Get Big Marketing & Webdesign betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of door hem zijn bevestigd.

17.6.     Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website , al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de overeenkomst. 

17.7.     Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen in een dergelijke situatie gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Get Big Marketing & Webdesign gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Get Big Marketing & Webdesign kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

17.8.     Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.

17.9.     Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website  van Get Big Marketing & Webdesign, of elementen van de website  wil (laten) maken, dient Get Big Marketing & Webdesign hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de IE-rechten of auteursrechten van Get Big Marketing & Webdesign. 

Artikel 18: Gebruik en onderhoud website

18.1.     Get Big Marketing & Webdesign kan indien daartoe opdracht is gegeven onderhoud verrichten aan de website van Opdrachtgever. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Get Big Marketing & Webdesign onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

18.2.     Het onderhouden van de software van de website wordt uitgevoerd door Get Big Marketing & Webdesign. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken.

18.3.     Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk, althans per e-mail te melden aan Get Big Marketing & Webdesign, waarna Get Big Marketing & Webdesign overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten of storingen naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Get Big Marketing & Webdesign gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

18.4.     Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Get Big Marketing & Webdesign.

18.5.     Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Get Big Marketing & Webdesign, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

18.6.     Ten behoeve van het onderhoud is Get Big Marketing & Webdesign bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

18.7.     Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Get Big Marketing & Webdesign gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Get Big Marketing & Webdesign zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

18.8.     Get Big Marketing & Webdesign is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Get Big Marketing & Webdesign aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Get Big Marketing & Webdesign niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

18.9.     Get Big Marketing & Webdesign is bij onderhoud tevens afhankelijk van (toe)leverancier(s) en derden.Get Big Marketing & Webdesign is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Get Big Marketing & Webdesign dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

18.10.   Get Big Marketing & Webdesign zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Get Big Marketing & Webdesign een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Get Big Marketing & Webdesign dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Get Big Marketing & Webdesign deze doorvoeren, op eigen risico en voor rekening van Opdrachtgever en zonder enige  aansprakelijkheid voor Get Big Marketing & Webdesign.

18.11.   Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Get Big Marketing & Webdesign heeft gemeld en Get Big Marketing & Webdesign deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Get Big Marketing & Webdesign kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

18.12.   Indien Get Big Marketing & Webdesign en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat Get Big Marketing & Webdesign ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Get Big Marketing & Webdesign zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Get Big Marketing & Webdesign kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

18.13.   Reeds geïnstalleerde betaalde plugins en/of themes worden apart van de afgenomen dienst doorgefactureerd, de tarieven vind je op de website van de plugin / theme bouwer.

18.14.   Indien sprake is van wijzigingen, kan Get Big Marketing & Webdesign de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de website. Nimmer is Get Big Marketing & Webdesign gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

18.15.   Zowel Opdrachtgever als Get Big Marketing & Webdesign kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Get Big Marketing & Webdesign de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

18.16.   Indien Get Big Marketing & Webdesign op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Get Big Marketing & Webdesign conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaren administratieverplichtingen. De back-ups worden bewaard op servers van derden, de voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn te vinden op de website van A2Hosting & Blogvault. Indien wenselijk kunnen back-ups verricht worden op een andere omgeving tegen betaling van een meerprijs.

18.17.   Het terugplaatsen van back-ups biedt geen garantie voor een correcte of gewenste weergave van de website.

18.18.   Get Big Marketing & Webdesign is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Get Big Marketing & Webdesign zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van Opdrachtgever ten gevolge hiervan.*

18.19.   Get Big Marketing & Webdesign kan indien daartoe opdracht is gegeven of indien dit onderdeel is van het gekozen onderhoudspakket beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Desbetreffende werkzaamheden kunnen preventief of repressief zijn. Indien, ondanks de preventieve werkzaamheden van Get Big Marketing & Webdesign, problemen (zoals een hack) plaatsvinden op de website van Opdrachtgever, zal Get Big Marketing & Webdesign repressief handelen.

18.20.   Tevens voert Get Big Marketing & Webdesign, indien daartoe opdracht is gegeven of indien dit onderdeel is van het gekozen onderhoudspakket, optimalisatie werkzaamheden uit. De snelheid en gezondheid van de website wordt gemeten middels GTMetrix welke een overzicht aan potentiële verbeteringen biedt. Get Big Marketing & Webdesign zal deze verbeteringen naar beste vermogen doorvoeren. De snelheid van de website hangt af van de gebruikte plugins of themes in de WordPress website. Get Big Marketing & Webdesign garandeert om die reden nimmer dat een website daadwerkelijk sneller en/of beter wordt na de optimalisatie werkzaamheden.

Artikel 19: Ontwikkelen van Designs

19.1.     Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen, conform hetgeen het design wordt ontwikkeld. Get Big Marketing & Webdesign kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien hij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

19.2.     Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hierna volgende werkwijze in 5 fases: 

- Fase I: offerte. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design of logo. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Get Big Marketing & Webdesign stelt vervolgens een offerte op welke Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. Enkel en alleen nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan er worden overgegaan tot de ontwikkeling van het concept.

- Fase II: conceptontwikkeling en visualisatie. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als huisstijl van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tot 4 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uitwerken van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.

- Fase III: feedback. Een dergelijke huisstijl wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Get Big Marketing & Webdesign bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.

- Fase IV: oplevering. Na de laatste aanpassingsronde is het ontwikkelde design definitief. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.

- Fase V: afronding. Na afronding van de offerte kan er teruggeblikt worden op het project door middel van een klantenbeoordeling.

19.3.     Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de huisstijl en/of het logo. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Get Big Marketing & Webdesign en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

19.4.     Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Get Big Marketing & Webdesign wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 20: Online Marketing & SEO

20.1.     Get Big Marketing & Webdesign garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van online marketing diensten en SEO. Get Big Marketing & Webdesign past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Get Big Marketing & Webdesign hierover toezeggingen doen doch zal Get Big Marketing & Webdesign zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.

20.2.     Indien Get Big Marketing & Webdesign ten behoeve van Opdrachtgever een SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.

20.3.     Indien Get Big Marketing & Webdesign ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

20.4.     Get Big Marketing & Webdesign kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Get Big Marketing & Webdesign hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Get Big Marketing & Webdesign is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Get Big Marketing & Webdesign gehanteerde aanpak en de door Get Big Marketing & Webdesign opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Get Big Marketing & Webdesign te maken.

20.5.     De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door Get Big Marketing & Webdesign uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

20.6.     Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

Artikel 21: Ondersteuning Software

21.1.     Get Big Marketing & Webdesign ondersteunt uitsluitend de door hem geleverde software versies. Upgrades en installaties buiten Get Big Marketing & Webdesign om worden niet ondersteund tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 22: Rapportage & Adviezen

22.1.     Get Big Marketing & Webdesign kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Get Big Marketing & Webdesign de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

22.2.     De door Get Big Marketing & Webdesign verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

22.3.     Opdrachtgever is op eerste verzoek van Get Big Marketing & Webdesign verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Get Big Marketing & Webdesign wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Get Big Marketing & Webdesign gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

22.4.     De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Get Big Marketing & Webdesign kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

22.5.     Opdrachtgever zal Get Big Marketing & Webdesign schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 23: Garanties

23.1.     Get Big Marketing & Webdesign voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Get Big Marketing & Webdesign in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

23.2.     Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Get Big Marketing & Webdesign gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

23.3.     Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Get Big Marketing & Webdesign gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

23.4.     Nadat Get Big Marketing & Webdesign een website levert aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de opdrachtgever de opdracht dient te testen op eventuele gebreken herstellen, voor zover het gebreken zijn die niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties en die niet veroorzaakt zijn door toedoen van Opdrachtgever.  Na 4 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €75,-excl. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

23.5.     Get Big Marketing & Webdesign staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Get Big Marketing & Webdesign spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de website die door Get Big Marketing & Webdesign zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Get Big Marketing & Webdesign is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de website in gebruik wordt genomen. 

23.6.     Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Get Big Marketing & Webdesign te melden op een wijze dat Get Big Marketing & Webdesign in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Get Big Marketing & Webdesign een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

23.7.     Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Get Big Marketing & Webdesign is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Get Big Marketing & Webdesign naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Get Big Marketing & Webdesign verstrekte inlichtingen.

23.8.     Verleende garanties strekken nimmer tot bezoekersaantallen van de website. 

23.9.     Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Get Big Marketing & Webdesign niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. 

23.10.   Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 24: Betalingsvoorwaarden

24.1.     Opdrachtgever dient de door Get Big Marketing & Webdesign uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 30 (dertig) dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

24.2.     Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd

24.3.     Alle door Get Big Marketing & Webdesign uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

24.4.     Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

24.5.     De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op  vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

24.6.     In bovenstaande gevallen heeft Get Big Marketing & Webdesign voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Get Big Marketing & Webdesign vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

24.7.     Get Big Marketing & Webdesign vraagt niet om een aanbetaling en factureert het volledige bedrag pas na oplevering van product of dienst. Desalniettemin gaat de opdrachtgever een betaalverplichting aan voor minimaal 50% en maximaal 100% van het totale bedrag wanneer deze vroegtijdig wordt beëindigd, afhankelijk van de gemaakte uren en kosten.

Artikel 25: Eigendomsvoorbehoud

25.1.     Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Get Big Marketing & Webdesign.

25.2.     In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Get Big Marketing & Webdesign niet nakomt is Get Big Marketing & Webdesign zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Get Big Marketing & Webdesign op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 26: Intellectueel Eigendom en Rechten

26.1.     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Get Big Marketing & Webdesign of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

26.2.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en  geheimhouding van de programmatuur.

26.3.     Het is Get Big Marketing & Webdesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Get Big Marketing & Webdesign door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

26.4.     Indien Get Big Marketing & Webdesign bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Get Big Marketing & Webdesign, dan wel de derde partij.

26.5.     Get Big Marketing & Webdesign behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

26.6.     Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

26.7.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om Get Big Marketing & Webdesign daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

26.8.     Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Get Big Marketing & Webdesign te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de naam van Get Big Marketing & Webdesign van het werk te verwijderen.

26.9.     Get Big Marketing & Webdesign behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 27: Aansprakelijkheid

27.1.     Get Big Marketing & Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door vermissing en/of beschadiging van enige data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Get Big Marketing & Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten door een down-time van diensten. Get Big Marketing & Webdesign is niet verantwoordelijk voor vermissing van enige data en/of e-mail. Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign van enige aansprakelijkheid met betrekking tot deze punten.

27.2.     Get Big Marketing & Webdesign is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google. Get Big Marketing & Webdesign kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

27.3.     Get Big Marketing & Webdesign is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

27.4.     Get Big Marketing & Webdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.

27.5.     De eventuele aansprakelijkheid van Get Big Marketing & Webdesign is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

27.6.     Get Big Marketing & Webdesign is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Get Big Marketing & Webdesign werkzaam zijn.

27.7.     Get Big Marketing & Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door het installeren van software door de Opdrachtgever zelf of derden.

27.8.     Get Big Marketing & Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet, minder of anders functioneren van de geleverde dienst als gevolg van externe factoren zoals wijzigingen in internet browsers, mobiele devices, content management software zoals bijvoorbeeld WordPress, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn en andere platformen.

27.9.     Aansprakelijkheid van Get Big Marketing & Webdesign voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Get Big Marketing & Webdesign is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Get Big Marketing & Webdesign die zonder uitdrukkelijke toestemming van Get Big Marketing & Webdesign heeft plaatsgevonde

27.10.   Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Get Big Marketing & Webdesign en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

27.11.   Get Big Marketing & Webdesign kan nadrukkelijk niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Get Big Marketing & Webdesign is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

27.12.   Get Big Marketing & Webdesign is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Get Big Marketing & Webdesign in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.       de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Get Big Marketing & Webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

b.       redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c.       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Get Big Marketing & Webdesign meldt.

27.13.   De Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

27.14.   Enige door Get Big Marketing & Webdesign opgeleverde adviezen op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Get Big Marketing & Webdesign.

27.15.   De inhoud van het opgeleverde advies van Get Big Marketing & Webdesign is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Get Big Marketing & Webdesign opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Get Big Marketing & Webdesign. Get Big Marketing & Webdesign is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

27.16.   Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Get Big Marketing & Webdesign nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Get Big Marketing & Webdesign haar eigen advies.

27.17.   Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Get Big Marketing & Webdesign aansprakelijk.

27.18.   Get Big Marketing & Webdesign staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens Get Big Marketing & Webdesign verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

27.19.   Schade waarvoor Get Big Marketing & Webdesign op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Get Big Marketing & Webdesign, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

27.20.   Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is Get Big Marketing & Webdesign in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Get Big Marketing & Webdesign of haar leidinggevende ondergeschikten.

27.21.   Indien de aansprakelijkheid van Get Big Marketing & Webdesign voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Get Big Marketing & Webdesign wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Get Big Marketing & Webdesign niet tot uitkering van enige vergoeding over gaat is de aansprakelijkheid van Get Big Marketing & Webdesign beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar zal de totale vergoeding van directe schade gelijk gesteld worden op het totaal van de vergoedingen bedongen voor een jaar, met een maximum van € 10.000,00.

27.22.   De in lid 5 gestelde maximum bedragen komen te vervallen indien de schade onmiskenbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van Get Big Marketing & Webdesign.

27.23.   Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, inclusief de in verband daarmede door Get Big Marketing & Webdesign te maken kosten.

Artikel 28: Overmacht

28.1.     In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stemming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Get Big Marketing & Webdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Get Big Marketing & Webdesign kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

28.2.     Get Big Marketing & Webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Get Big Marketing & Webdesign kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

28.3.     Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Get Big Marketing & Webdesign tot aan dat moment te voldoen. Get Big Marketing & Webdesign is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

28.4.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Get Big Marketing & Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Get Big Marketing & Webdesign niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Get Big Marketing & Webdesign of van derden, storingen en/of ongelukken in het datacenter, kabelbreuken in de verbindingen, diefstal, telefonische storingen en storingen in enige apparatuur van Get Big Marketing & Webdesign daaronder begrepen. Get Big Marketing & Webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Get Big Marketing & Webdesign zijn verbintenis had moeten nakomen.

28.5.     Onder overmacht aan de zijde van Onderhoud wordt in elk geval ook verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Get Big Marketing & Webdesign, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Get Big Marketing & Webdesign zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Get Big Marketing & Webdesign buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

28.6.     Get Big Marketing & Webdesign kan zich van de gemaakte afspraken/termijnen afwijken wanneer een werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het project uitlopen zonder toe doen van Get Big Marketing & Webdesign.

Artikel 29: Privacy gegevensverwerking en Beveiliging

29.1.     Get Big Marketing & Webdesign gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Get Big Marketing & Webdesign de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected]  

29.2.     Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Get Big Marketing & Webdesign verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Get Big Marketing & Webdesign tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

29.3.     Indien Get Big Marketing & Webdesign op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 30: Geheimhouding

30.1.     Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

30.2.     Get Big Marketing & Webdesign behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

30.3.     Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

30.4.     Opdrachtgever geeft Get Big Marketing & Webdesign toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van diensten en de vergoeding daarvoor. Deze gegevens zullen steeds met zorg worden beheerd en beveiligd.

30.5.     Opdrachtgever kan inzage verzoeken in de gegevens die over hem bij Get Big Marketing & Webdesign zijn opgeslagen

30.6.     Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de diensten van Get Big Marketing & Webdesign. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen deze regeling, kan hij dat ten allen tijden schriftelijk kenbaar maken aan Get Big Marketing & Webdesign.

30.7.     Get Big Marketing & Webdesign zal persoonsgegevens proberen zo goed mogelijk te beveiligen en verlies proberen te voorkomen. Dit kan Get Big Marketing & Webdesign echter niet garanderen. Opdrachtgever vrijwaart Get Big Marketing & Webdesign dan ook van enige aanspraak bij verlies van persoonsgegevens.

Artikel 31: Exclusiviteit

31.1.     Opdrachtgever verleent aan Get Big Marketing & Webdesign voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

31.2.     Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van een (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van Get Big Marketing & Webdesign direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Get Big Marketing & Webdesign, tenzij Get Big Marketing & Webdesign hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

31.3.     Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Get Big Marketing & Webdesign om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van Get Big Marketing & Webdesign zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 32: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

32.1.     Get Big Marketing & Webdesign heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.

32.2.     Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.

32.3.     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 33: Klachten

33.1.     Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk bij Get Big Marketing & Webdesign ingediend te worden.

33.2.     Indien een klacht naar oordeel van Get Big Marketing & Webdesign gegrond is, zal Get Big Marketing & Webdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aan Get Big Marketing & Webdesign kan aantonen dat dit voor hem zinloos is geworden. In zulks geval, of indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden feitelijk onmogelijk is geworden, zullen partijen in overleg treden omtrent de gevolgen hiervan. In ieder geval zal Get Big Marketing & Webdesign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 34: Slotbepalingen

34.1.     De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de internet pagina:  https://getbigmarketing.nl/algemene-voorwaarden/ of kunnen op verzoek worden  toegezonden per brief of e-mail.

34.2.     Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

34.3.     Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

34.4.     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

34.5.     Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/ Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

34.6.     Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 maart 2021.

Skip naar content
Toegankelijkheid